Изберете страница

Общи условия

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия ILCHEVN.COM

Успешно завършени поръчки на сайта ilchevn.com се обработват в рамките на до 5 работни дни.


Вида на услугата за доставка, предоставена от куриерската компания – експресна или икономична – не определя времето за обработка на самата поръчка, а само деня за доставка, след като поръчката е вече обработена и предадена на куриера за доставка.

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Ilchevn.com Автор, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия Ilchevn.com , нapичaнa пo-дoлy ILCHEVN.COM .

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт/сайт” („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. e-mail: web@ilchevn.com

1.3. “WWW.ILCHEVN.COM ” е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от ILCHEVN.COM  – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в ILCHEVN.COM  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.5. „Клиенстки профил” е обособена част ILCHEVN.COM , съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от ILCHEVN.COM , като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия ILCHEVN.COM , да променя паролата си за достъп и др.

1.6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в ILCHEVN.COM .

1.7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ILCHEVN.COM  стоки и услуги.

1.8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

1.9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.12. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

1.13. „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.16. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2. Предмет

ILCHEVN.COM  предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в ILCHEVN.COM  -Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ILCHEVN.COM  изисквания за конкретните стоки.

3. Регистрация

Регистрацията в ILCHEVN.COM  не е задължителна, но препоръчваме на клиентите да си създадат клиентски профил, за да могат да се възползват от възможността да проследяват поръчките си, да използват електронни препратки при закупуване на електронни книги и др.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ILCHEVN.COM  стоки, Клиентът трябва:

3.1. Да е попълнил вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.ilchevn.com

3.1.1. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на ILCHEVN.COM  данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.1.2. В случай, че Клиент на ILCHEVN.COM  предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, ILCHEVN.COM  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

3.1.3. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.1.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в https://www.ilchevn.com /terms

3.2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез ILCHEVN.COM  стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

4. Промени в Общите условия

Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ILCHEVN.COM .

При извършване на промени в Общите условия, ILCHEVN.COM  се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в ILCHEVN.COM  или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ILCHEVN.COM , възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

5. Публикуване на информация за стоките в ILCHEVN.COM

ILCHEVN.COM  публикува на адрес https://www.ilchevn.com  описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

6. Заявка за покупка

6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в ILCHEVN.COM  стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на ILCHEVN.COM  и натисне виртуалния бутон „Вход“.

7. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от ILCHEVN.COM  чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Ilchevn.com  не разполага с продукти на склад.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия работен ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиентът бива уведомен.

8. Цени

8.1. Всички цени в ILCHEVN.COM  са в български левове, с включен ДДС.

8.2. Указаните в ILCHEVN.COM  цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

9. Начини на плащане:

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. указва, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод.

От дата 01.03.2019 г. плащанията от клиентите, избрали наложен платеж на Ilchevn.com , ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин ILCHEVN.COM се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Важно!

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.

При поръчки с фактура, документа издаден от куриерската фирма се прикача към фактурата.

Проверката дали куриерът е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ може да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

За справка:

чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.

чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС

чл. 112 от ППЗДДС

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез Автор на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

–––––––––

Цената по чл. 9 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини

1. Чрез Пощенски паричен превод от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. Наложен платеж


Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

9.1. Политика за отказ от поръчка и за възстановяване на сума

В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване да се откаже от направена поръчка, като ILCHEVN.COM  се задължава да върне обратно получената сума. Заплатената сума се привежда по сметката на клиента, до 14 дни след като бъде получена стоката на адреса на ILCHEVN.COM , по куриер или по пощата. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от датата на отказа на поръчката. При отказ от поръчка на книги, те следва да са в запазен търговски вид. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на клиента.

Отказ можете да направите, като ни пишете на електронна поща web@ilchevn.com , попълните стандартния формуляр за отказ и го изпратите на електронна поща web@ilchevn.com , обадите се по телефона или чрез друго недвусмислено заявление. Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: посочване на номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката, при получаването и, три имена, банка и банкова сметка, ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка.

Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК

9.2. Политика за замяна на стока.

При невъзможност на ILCHEVN.COM  да предостави на клиента поръчана от него стока, може да му предложи алтернативната такава. При несъгласие от страна на клиента ILCHEVN.COM  се задължава да възстанови стойността на непредоставената стока в срок от 14 дни. Сумата се връща чрез банков превод.

Важно! Връщането на продукти към – Ilchevn.com , става до адреса от който сте получили пратката.В случай, че причина за връщането е наша грешка (объркано заглавие, дефектна книга и т.н.) връщането е за наша сметка.


Когато се отказвате от цялата поръчка, е нужно да ни изпратите книгите в запазен търговски вид. В този случай, разходите по доставката за връщане на продуктите към нас е за ВАША сметка.

11. Доставка

Цена на доставка:
Стойността на доставката за България е фиксирана.
И за Спиди и за Еконт, до адрес, офис или автоматична станция, доставката е 7,00 лв.