Изберете страница

За нас

ILCHEVN.COM е уеб ресурс в интернет

Какво означава Политиката за поверителност?

Политиката за поверителност цели да Ви предостави пълна информация на достъпен език за това какви са операциите, които се извършват с личните данни, предоставени от Вас на ILCHEVN.COM. Вие научавате следното: 

– Какви лични данни получаваме за Вас?
– С каква цел се събират личните данни?
– Споделяме ли с някого и с кого личните Ви данни?
– Как може да се информирате, когато настъпи промяна на Политиката ни за поверителност? 
– С какви права разполагате спрямо личните данни, които ни предоставяте? 

Политиката за поверителност на „ ILCHEVN.COM “ е декларация за създаването на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са в унисон с правилата, заложени в закона.

Кои данни са лични?

Всяка информация, описваща и идентифицираща физическото лице, се определя като част от личните данни, независимо дали съдържа пряка или косвена връзка.

Какви лични данни събира ILCHEVN.COM за Вас?

Когато попълвате формата ни за контакт, поместена на сайта ни, Вие споделяте с нас името си, фамилията си, телефона си, електронната си поща. С получаването на тези данни, ние се стремим да Ви предоставим оптимизиран достъп до нашите продукти/услуги. 

Като посетители на ILCHEVN.COM, Вие оставяте и технически данни, които по автоматичен път се изпращат към нас – IP адрес, сведение за устройството, от което отваряте страницата, GPS координати. 

За идентифициране на браузъра или устройството Ви се използват Бисквитки (Cookies), чрез които се прави анализ на Вашето потребителско поведение. 

Какво представлява обработката на лични данни?

Обработката на лични данни представлява процес по събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране и изтриване. 

Какви основания има ILCHEVN.COM да обработва личните Ви данни?

ILCHEVN.COM събира личните Ви данни, за да спази договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание. 

ILCHEVN.COM събира лични данни и след получено изрично и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Това може да стане в случаи на маркетингови проучвания и изпращане на рекламни бюлетини. 

ILCHEVN.COM обработва лични данни и по силата на законови задължения, както и ако се налага да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се касаят данните.

ILCHEVN.COМ Mможе да обработва лични данни и при правни основания, освен в случаите, когато пред тях стоят и имат преимущество интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

За какви цели събираме личните Ви данни, защо го правим, защо ги съхраняваме, защо ги предаваме и защо ги унищожаваме?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат употребени, за да изпълним задълженията си към Вас, както и да съдействаме за изпълнение на Ваши права, включително но не само: 

За да ви позволим достъп до услугите/продуктите на сайта ни, като за целта Ви показваме съдържание, което е персонализирано и фокусирано спрямо заложените от Вас изисквания;
За да сме в готовност да отговорим на запитванията Ви, както и на Вашите препоръки при обратната връзка чрез попълнената контактна форма;

В допълнение ILCHEVN.COM има правен интерес да събира Вашите лични данни, защото без тях не би могло да предостави съответната услуга/продукт, към която/който проявявате интерес. 

Как обработваме Вашите лични данни?

Предоставените от Вас лични данни се обработват съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни – Регламен ЕС 2016/679, по следните начини: 

– чрез попълване от Ваша страна на контактната форма на уеб страницата ни;
– чрез обработка на лични данни, достъпни от медии и свободното пространство в интернет;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страниците на ILCHEVN.COM;
– чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и браузър на Вашето устройство. 

За какъв период съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

Срокът е различен и се определя според основанието, на което обработваме личните данни. 

Име, организация, населено място са данни, които се използват и за събиране на статистически данни. Те се съхраняват в архива на ILCHEVN.COM съгласно изискванията на закона. След това, информацията за Вас се унищожава.

На кого имаме право да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ILCHEVN.COM се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица, без да е налице Вашето съгласие, освен когато е необходимо за изпълнение на поетите към Вас ангажименти.

ILCHEVN.COM има право да разкрива и предава личните Ви данни на трета страна, доколкото съществува нужда за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване. Това и всяко друго предаване на лични данни е при строго спазване на конфиденциалност и гарантираната им сигурност. 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни също, на държави и общински органи за техните нужди, а именно: НАП, НОИ, МВР, подразделенията на Общинските структури по местните данъции такси и други относими.

Как стои въпросът с Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: 

– Правото на достъп до личните данни, които ILCHEVN.COM обработва за Вас, и да получите копие от тях;
– Право да изисквате от ILCHEVN.COM корекции, в случай че установите неточности или необходимост от актуализиране на личните Ви данни, като изпратите имейл на….
– Право да настоявате за блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи; 
– Право да искате унищожаване на личните Ви данни от ILCHEVN.COM, в случай че са налице обстоятелствата за това;
– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг, като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето; 
– Правото, когато пожелаете, да оттеглите съгласието си, което сте дали по-рано, личните Ви данни да бъдат обработвани за съответните цели, например за маркетинг, като изпратите имейл на…. 
– Право да се обърнете към нас със заявка за преносимост на Вашите лични данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са възникнали предпоставките за това. 

Имате право да упражните всички описани права по всяко време на обработване на Вашите лични данни. 

Как може да се тълкува всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни 

То Ви дава възможност да се сдобиете с информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, кои са получателите, на които биха могли да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. 

Данните не се предоставят, ако физическото лице, за което се отнасят, вече ги притежава или в закона има изрична забрана за предоставянето им. 

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, чието обработване е в разрез с изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, в които това е невъзможно. 

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при възникнало законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните Ви данни за целите на маркетинга. Вие имате право да получите сведение, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да споделите своето възражение срещу подобно действие. 

Право да отправите жалба или молба до Комисията за защита на личните данни

Ако смятате, че правата Ви са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в срок от 1 година от узнаване на нарушението, но не по-късно от 5 години от неговото извършване. Ако правата Ви са нарушени, имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е вече обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. 

Промени в Политиките за поверителност

За всички промени, които се извършват в Политиките за поверителност, ние декларираме, че ще бъдете уведомени с изпращане на писмо по електронен път (web@ilchevn.com) на предоставената от Вас електронна поща. 

Така получавате възможност да прекратите използването на някои или всички услуги и/или да упражните правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем необходимите мерки за съобщаване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим известие на уеб страниците на ILCHEVN.COM.